สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์: บทนำ