บริษัท ไซน์แอค คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2006 โดยเป็นบริษัทที่ให้การบริการ แบบมืออาชีพในด้านบัญชี รวมทั้งภาษี ข้อกฎหมาย การทำวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงาน ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการคือ คุณนนทชา คงเมือง ซึ่งมีประสบการณ์ ในธุรกิจด้านบัญชีมากว่า 10 ปี วิสัยทัศน์ของบริษัทคือการให้การบริการที่มีคุณภาพแก่ท่านลูกค้าผ่านการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ พนักงาน

บริษัท ไซน์แอค คอนซัลติ้ง จำกัด มีสำนักงาน 2 แห่ง คือใน กรุงเทพฯ และพัทยา เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบ โดยมีสำนักงานที่กรุงเทพฯเป็นแกนหลักในการทำงาน ในขณะที่ สำนักงานพัทยาเป็นบริษัท สาขาและฝ่ายขาย

บริษัท ไซน์แอค คอนซัลติ้ง จำกัด นำเสนอบริการหลายรูปแบบที่มีมาตรฐาน แม่นยำ และมีไมตรีจิตต่อท่านลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากประ-สบการณ์การทำงานของเรา ทางบริษัทฯมีความอุตสาหะในการหาทางออกที่มีประสิทธิภาพและตั้งอยู่บน ความเข้าใจที่ชัดเจน ถึงความต้องการของลูกค้า

อบรมพนักงานของท่านลูกค้าเกี่ยวกับการบัญชีพื้นฐาน. จัดเตรียมบัญชีรายเดือน และการบริการด้านการจัดการบัญชี. การขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และ การลงทะเบียน VAT. จัดทำและนำส่ง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายเดือน. จัดทำและนำส่ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายเดือน

จัดทำและนำส่ง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายเดือน. จัดทำและนำส่ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายเดือน. จัดทำและนำส่ง ประกันสังคมรายเดือน. รายงานสถานภาพทางการเงินรายเดือน (งบกำไร ขาดทุน และงบดุล). จัดทำรายงานภาษีของบริษัทแบบครึ่งปี และนำส่ง (ภ.ง.ด.51). จัดทำรายงานภาษีของบุคคลแบบรายปี และนำส่ง (ภ.ง.ด 90)

การจดทะเบียนชื่อบริษัท ,การจดทะเบียนบริษัทสาขา ตัวแทน และสำนักงานประจำภาค ,อื่นๆ หรือ การขอวีซ่า 1 ปีของ non-immigrant B และการขอต่อวีซ่า ศึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้า การขอใบอนุญาตการทำงาน

การขอวีซ่า 1 ปีของ non-immigrant B และการขอต่อวีซ่า. ศึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้า. การขอใบอนุญาตการทำงาน. การขอเปลี่ยนสถานภาพวีซ่าจากนักท่องเที่ยวเป็น non-immigrant B. ช่วยเหลือเรื่องการอยู่เกินเวลาของวีซ่า และการขอวีซ่าแบบถาวร (residence). การขอวีซ่าแต่งงาน และเกษียณ. กองทุนประกันสังคม และข้อตกลงว่าจ้าง. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎและระเบียบสำหรับการจัดตั้งบริษัทในไทย

คำนวณการจ่ายเงิน การจ่ายภาษี กองทุนประกันสังคม และการหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงาน รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำจ่ายผ่านทางธนาคาร หรือทางแผ่นดิสก์ และออกใบสำคัญจ่าย ณ วันจ่ายเงิน พร้อมทั้งจัดเตรียมการทำเงินเดือน และบทสรุปรายเดือนสำหรับฝ่ายบัญชี

คำนวณการจ่ายเงิน การจ่ายภาษี กองทุนประกันสังคม และการหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงาน. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำจ่ายผ่านทางธนาคาร หรือทางแผ่นดิสก์ และออกใบสำคัญจ่าย ณ วันจ่ายเงิน. จัดเตรียมการทำเงินเดือน และบทสรุปรายเดือนสำหรับฝ่ายบัญชี. เตรียมและจัดส่งการคืนภาษีเงินเดือนแบบประจำเดือนและประจำปี. ช่วยเหลือพนักงานหลักในการทำไฟล์เกี่ยวกับภาษีรายได้ส่วนบุคคล

ให้บริการด้านการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี สำหรับ บริษัท ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และห้างหุ้นส่วน หรือการนำเสนอข้อสังเกตต่อการบริหาร เพื่อหาข้อบกพร่องภายในของงานบัญชี และให้คำปรึกษาในการจัดการกับทุกรายการในการจัดทำบัญชี

ให้บริการด้านการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี สำหรับ บริษัท ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และห้างหุ้นส่วน. ให้บริการมาตรฐานของการตรวตสอบบัญชีและงบการเงินโดยทีมงาน CPA. การนำเสนอข้อสังเกตต่อการบริหาร เพื่อหาข้อบกพร่องภายในของงานบัญชี และให้คำปรึกษาในการจัดการกับทุกรายการในการจัดทำบัญชี. บริการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งบริการนำส่งงบการเงินต่อหน่วยงานกรมสรรพกรและ กระทรวงพาณิชย์.